Slik henviser du til spesialisthelsetjeneste

Manuellterapeuter kan henvise pasienter til behandling i spesialisthelsetjenesten. Pasientene kan velge mellom behandlingssteder i hele Norge.

Pasienter har mulighet til å velge mellom alle offentlige og mange private behandlingssteder i Norge. Manuellterapeuter som henviser skal gi informasjon om valgmulighetene og anbefale det som er mest hensiktsmessig for pasienten.

Velg behandlingssted

På Velg behandlingssted på helsenorge.no er det oversikt over behandlingsstedene pasienten kan velge mellom. Her fins blant annet ventetider for en rekke typer undersøkelser og behandlinger, både ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo.

De private behandlingsstedene som er godkjent av Helfo, vil ikke nødvendigvis kunne vurdere henvisninger. Det er bare enkelte private som har avtale med de regionale helseforetakene, som også har fått fullmakt til å vurdere pasientenes henvisninger (foreta rettighetsvurderinger).

Ventetider for undersøkelse og behandling hos ulike behandlingssteder vil kunne variere. For råd og veiledning kan manuellterapeuten ta kontakt med pasientrådgivere på et eget, prioritert telefonnummer 800 50 004. Pasientrådgiverne kan blant annet svare på spørsmål om rettigheter, behandlingstilbud, behandlingssteder, ventetider, avtalespesialister og ordningen raskere tilbake.

Ulike faser av helsehjelpen

Pasienten kan benytte seg av fritt behandlingsvalg i ulike faser av helsehjelpen. Det vil for eksempel si at vurdering av helsetilstanden kan skje på ett behandlingssted, operasjon kan bli utført ved et annet, og kontroll/oppfølging kan mottas ved et tredje. Manuellterapeuten må imidlertid vurdere om det er medisinsk forsvarlig å bytte behandlingssted underveis i behandlingsforløpet.

De offentlige behandlingsstedene er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Velger pasienten et offentlig behandlingssted utenfor egen helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, kan pasienten bli avvist.

Behandlinger i godkjenningsordningen

Pasienten har rett til å velge blant behandlingssteder i hele landet. Retten til fritt behandlingsvalg i godkjenningsordningen gjelder både tjenester innen somatikk og innen habilitering og rehabilitering.

Send henvisning

  • Noen behandlingssteder kan vurdere om pasienten skal få rett til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten.
  • Pasienten kan selv velge hvilket behandlingssted med slik vurderingskompetanse (helsenorge.no) som henvisningen skal sendes til.
  • En pasient kan bare stå i kø ved ett behandlingssted av gangen. En godt utfylt henvisning sendt til kun ett behandlingssted sikrer pasienten en riktig rettighetsvurdering og man unngår at pasienten står på venteliste ved flere behandlingssteder samtidig.
  • Henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner skal sendes til den regionale vurderingsenheten. Pasienten kan selv velge hvilken regionale enhet henvisningen skal sendes til. Her finner du oversikt over de regionale vurderingsenhetene:

Alle henvisninger sendes fra manuellterapeutens EPJ, som inneholder adresselister til enheter i spesialisthelsetjenesten.

For pasientene

For mer informasjon og veiledning kan pasienten:

Lenker

Det finnes flere artikler på helsenorge.no som omhandler fritt behandlingsvalg.