Vedtekter

Vedtekter

Vedtatt 15. november 2005, endret 9. mars 2006, 4. mars 201010. mars 201110. mars 2016 og 8. mars 2018.

§ 1 Formål

Foreningen manuellterapeutenes servicekontor BA har som formål å gi manuellterapeuter informasjon innenfor fagområdene manuellterapi, fysioterapi, regnskap, skatt, avgifter, jus og andre områder som er relatert til manuellterapeutenes næringsvirksomhet. Foreningen vil også drive næringsvirksomhet med utgangspunkt i behovet for informasjon og bistand innenfor de samme fagområder. Foreningen vil også løse fellesoppgaver av interesse for medlemmenes næringsvirksomhet.

§ 2 Medlemskap

Alle manuellterapeuter kan være medlemmer av Foreningen nanuellterapeutenes servicekontor BA.

Generalforsamlingen kan utnevne æresmedlemmer av foreningen etter innstilling fra styret.

§ 3 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes annet hvert år.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ.

Innkalling til generalforsamling skjer med minst tre ukers skriftlig varsel. Som vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling skal foreligge:

 • årsberetning
 • årsregnskap
 • forslag til budsjett for inneværende år
 • revisjonsberetning
 • styrets forslag til serviceavgift for etterfølgende kalenderår
 • valgkomiteens forslag til valg av tillitsmenn
 • andre saker som kreves tatt opp på generalforsamlingen

Frist for innsending av saker til generalforsamlingen skal kunngjøres med tre ukers varsel. Forslag til vedtektsendringer skal sendes til styret vedlagt skriftlig grunngiving fra forslagstiller

På ordinær generalforsamling skal behandles:

 • valg av ordstyrer/referent
 • beretninger
 • årsregnskap
 • serviceavgift
 • budsjett
 • valg av styre med vararepresentanter
 • valg av valgkomité
 • valg av revisor og godtgjøring til revisor
 • evt godtgjøring til styreleder og styremedlemmer
 • andre saker som er nevnt i innkallingen

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de medlemmer i foreningen som har betalt forfalt medlemsavgift. Medlemmene kan også stemme ved fullmektig, som i så fall også må være medlem av foreningen. Hvert medlem kan maksimalt møte med tre fullmakter. Fullmakten må være skriftlig.

Vedtak på generalforsamlingen fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme. Ordstyrer velges blant generalforsamlingens stemmeberettigede. Vedtektsendringer krever ¾-dels flertall av de avgitte stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom styret eller halvparten av foreningens medlemmer krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst tre ukers skriftlig varsel med mindre raskere behandling er påkrevet.

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 4 Styret
Styret er foreningens nest høyeste organ. Styret skal lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med gjeldende vedtekter og vedtak gjort av generalforsamlingen.

Styret består av inntil syv personer, en leder og inntil seks styremedlemmer. Medlemmene velges for to år av gangen. Leder velges særskilt for to år av gangen av generalforsamlingen. Styremøte holdes når det bestemmes av styreleder eller forlanges av minst to styremedlemmer. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 5 Valgkomité / Valg
Valgkomiteen skal fremme forslag til kandidater til foreningens styre, valgkomité og revisor.

Valgkomiteens liste over kandidater til de ulike verv skal bekjentgjøres senest tre uker før generalforsamlingen.

Valgkomiteen består av tre medlemmer. Medlemmene velges for to år, slik at hhv en og to medlemmer velges hvert år.

Alle valg skjer skriftlig, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.

§ 6 Regnskap, revisjon og medlemsavgift
Regnskap avlegges pr 31. desember for siste kalenderår.

Revisor tjenestegjør inntil ny revisor velges eller revisor frasier seg vervet.

Serviceavgift til foreningen fastsettes av generalforsamlingen for det etterfølgende kalenderårer. Avgiften kreves inn med forfall 31. januar det enkelte år, eller med forfall 31. januar og 31. juli dersom generalforsamlingen har besluttet at medlemsavgift skal betales halvårlig.

§ 7 Oppløsning
Generalforsamlingen kan vedta forslag om oppløsning av foreningen med ¾-dels flertall blant de fremmøtte på generalforsamlingen. Ved oppløsning av foreningen tilfaller foreningens midler og eiendeler Stiftelsestilsynet, som skal fordele disse midlene og eiendelene til en eller flere stiftelser med tilsvarende formål som foreningen.

§ 8 Diverse
For å oppfylle vedtektenes mål om best mulig informasjon til medlemmene i hht vedtektenes § 1, skal foreningen ha et eget nettsted og et tidsskrift.