Kliniske studier

Kliniske studier

Interessert i forskning?

Forskning er en sentral del av kunnskapsutviklingen, og kliniske studier er viktige. Slike studier kan blant annet se på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om påvirkningene er akseptable. Det finnes flere oversikter over aktuelle norske forskningsprosjekter. På helsenorge.no ligger en oversikt over de til enhver tid pågående kliniske studiene ved regionale helseforetak i Norge. Slike studier er viktige, da de ser på effekt av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder. Utvalget av studier kan snevres inn i søkefeltet, for eksempel ved å velge kategori «muskel og skjelett». For alle studier er det oppgitt inklusjons- og eksklusjonskriterier, og manuellterapeuter kan bidra til rekruttering av pasienter ved å spørre egnede pasienter om de kan tenke seg å delta. Interesserte pasienter kan også bruke denne oversikten for å se om det finnes studier de kan tenke seg å søke seg inn i.

En kan også få et innblikk i aktuell forskning ved å søke i nettsidene til Regional Etisk Komité (REK). Alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter skal forhåndsgodkjennes av REK før de kan iverksettes. En kan under fanen «Prosjekter i REK» finne en oversikt over prosjekter som er søkt godkjent av REK, inkludert studier som er avsluttet eller ikke godkjent for gjennomføring.