Dokumentasjon

Dokumentasjon

Manuellterapi er kostnadseffektiv behandling

Rapport fra Oslo Economics viser at manuellterapeuter i gjennomsnitt har kortere behandlingsforløp enn fysioterapeuter. Manuellterapeutene har lavere eller omtrent like lave kostnader per behandlingsforløp som fysioterapeutene. Dette gjelder når pasienttilfellene er like med hensyn til diagnose, kjønn, alder og bostedsfylke.

Last ned rapport fra Oslo Economics her…

Andre lenker

Rapport dokumenterer manuellterapi

Svært mange behandligsmetoder som manuellterapeuter bruker, er veldokumenterte og har positiv effekt overfor en rekke lidelser og plager i muskel-/skjelettapparatet. Dette går fram av en rapport utarbeidet av fysioterapeut/dr. scient. Kjersti Storheim og spesialist i manuellterapi/dr. philos Anne Marit Mengshoel. De har utarbeidet rapporten på oppdrag av Faggruppen for manuellterapi. Rapporten bygger på oversiktsartikler registrert i Medline, PEDro, Cinahl, Cochrane og/eller som er fremkommet ved håndsøk.

Les hele rapporten her:

Henvisningsprosjektet

I perioden 2001-2003 gjennomførte Sintef et forsøk i tre fylker der muskel- og skjelettpasienter kunne gå direkte til manuellterapeut for undersøkelse og behandling. Henvisning var ikke nødvendig, og manuellterapeutene hadde fullmakt til sykmelde, rekvirere røntgen/MR osv. og henvise til spesialisthelsetjeneste. Sluttrapporten viste at:

«Det samlede sykefraværet i forsøksfylkene har hatt en vekst som er mellom en og to prosentenheter lavere enn i resten av landet, regnet over en toårsperiode. Dette er en signifikant forskjell, og det gir en indikasjon på en sammenheng med forsøket.»

Etter at Henvisningsprosjektet var avsluttet vedtok Stortinget i 2005 at manuellterapeuter skulle få lignende fullmakter som legenes på muskelskjelett-området.

Retningslinjer for forebygging og behandling av korsryggsmerter

Utgitt av Formidlingsenheten for muskel og skjelettlidelser og Sosial- og helsedirektoratet, oktober 2007.
Last ned:

Muskel- og skjeletthelse i Norge

Rammer de fleste
Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager rammer de fleste i løpet av livet, og er en viktig årsak til dårlig helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uførhet. Ryggsmerter er den vanligste av disse tilstandene, og også den som koster samfunnet mest.

Største pasientgruppe hos fastlegene
Muskelskjelett-pasienter kan gå direkte til manuellterapeuter for undersøkelse og behandling. Selv om manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett, kontakter så mange som 1,2 millioner nordmenn fastlegen på grunn av muskel- og skjelettlidelser. Muskelskjelettpasienter er den største pasientgruppa på fastlegekontorene, se