Vilkår datterweb fra Servicekontoret

Medlemmer av Servicekontoret kan for seg selv eller for sin klinikk få nettside på domenet manuellterapi.no. Nettsiden er en datterweb-løsning, det vil si at den «arver» saker/artikler og design fra manuellterapi.no, samtidig som medlemmet/klinikken kan legge inn informasjon selv.

Abonnementsavgift per måned: 125 kr + mva. Ingen kostnader ved etablering. Avgiften reguleres årlig.

For tjenesten gjelder følgende vilkår      

1. Servicekontorets ansvar og rettigheter

Servicekontoret plikter å bistå medlemmet/klinikken i å legge inn innhold på datterweben. Servicekontoret skal bidra til å rette opp feil eller uriktige opplysninger på klinikkens sider raskest mulig etter å ha blitt gjort oppmerksom på disse.

Servicekontoret er ikke ansvarlig for tap eller utgifter som følge av eventuelle feil eller uriktige opplysninger på datterweben.

2. Medlemmets/klinikkens ansvar og rettigheter

Medlemmet/klinikken står selv ansvarlig for produksjon av, og innhold i, egen informasjon.

Innholdet skal holdes oppdatert slik at irrelevant eller utdatert informasjon ikke forringer kvalitet og troverdighet for resten av informasjonen på Servicekontorets nettsider.

Medlemmet/klinikken skal ikke publisere støtende eller ulovlig informasjon.  Slik informasjon vil kunne fjernes av Servicekontoret uten medlemmets/klinikkens samtykke. Informasjon skal også være i henhold til vedtekter for Servicekontorets datterweb, se nedenfor.

Servicekontoret kan gi medlemmet/klinikken tilgang til egen publiseringsløsning for innlegging av informasjon.

3. Økonomiske betingelser

Tjenesten faktureres for ett år av gangen.

Servicekontoret kan justere abonnementsprisen. Eventuell prisjustering må varsles med 3 – tre – måneders frist.

4. Løpetid og oppsigelse

Abonnementet løper inntil det sies opp av medlemmet eller Servicekontoret.

Oppsigelse skal skje skriftlig, og oppsigelsestiden er 3 – tre – måneder, gjeldende fra den første (1) i påfølgende måned.

Servicekontoret kan avslutte abonnementet dersom medlemmet/klinikken etter betalingspåminnelse ikke betaler abonnementsavgiften.

5. Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av vilkårene, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger.  Fører slike forhandlinger ikke frem innen 2 – to – måneder, skal tvisten avgjøres ved voldgift.

Hver av partene skal oppnevne en voldgiftsmann og voldgiftsmennene skal i fellesskap oppnevne en leder.  Dersom voldgiftsmennene ikke blir enige om leder, eller noen av partene unnlater å oppnevne voldgiftsmann, foretas oppnevnelse av Vestfold tingrett, avdeling Larvik.

For voldgiftsretten gjelder ellers bestemmelsene i tvistemållovens kap. 32 om voldgift.

Vedtekter for Servicekontorets datterweb

  1. Manuellterapeutenes Servicekontor har alle rettigheter til siden og kan endre design og delte saker.
  2. Manuellterapeutenes Servicekontor kan fritt forhandle og inngå avtale med relevante leverandører av tilleggstjenester. Disse tilleggstjenestene kan implementeres i klinikkløsningen.
  3. Manuellterapeutenes Servicekontor kan fritt selge reklameplass på sidene.
  4. Bare klinikker/institutter/institusjoner som tilbyr manuellterapi kan benytte medlemsfordelen.
  5. Etablering og drift må være knyttet til en manuellterapeut som er medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor, har fast ansettelse i klinikken, eller leie-/eierforhold til klinikken. Ved opphør av slikt forhold opphører abonnementet uten varsel. Manuellterapeutenes Servicekontor kan for kortere perioder fravike denne regelen (spesielt i forbindelse med skifte av manuellterapeut).
  6. Manuellterapeutenes Servicekontor forplikter seg til å oppdatere den sentrale nettsiden innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. Servicekontoret bistår med etableringen av hjemmesiden og sammenknytningen med fellesområdene på Servicekontorets datterweb.
(sist endret 5. mars 2019)

 

Et par eksempler på klinikker som har løsningen:

ManuellterapiKlinikken Brynseng