Riksrevisjonen kritiserer journal-prosjekt

Riksrevisjonen med knallhard kritikk av helsemyndighetenes styring av den arbeidet med «Én innbygger - én journal».

I går kom Riksrevisjonen med krass kritikk av Helse- og omsorgsdepartementets og Direktoratet for e-helses håndtering av det planlagte milliardprosjektet Akson, samhandlingsløsninger innen IKT og konsulentbruken i direktoratet.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Akson var regjeringens prosjekt for én felles journalløsning for alle kommunale helse- og omsorgstjenester – herunder fastleger, manuellterapeuter og fysioterapeuter med kommunale avtaler. Kostnaden ved journalløsningen var anslått til 11 milliarder kroner. Nå er den anslått å koste over 22 milliarder.

– Ingen vet hvor mange som faktisk kommer til ta i bruk Akson. Hvis færre enn helsemyndighetene tror tar løsningen i bruk, vil gevinstene av prosjektet bli vesentlig lavere enn beregnet. Riksrevisjonen mener derfor at det er en risiko for at Norge kan ende opp med et ulønnsomt prosjekt. Det er skremmende, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Én innbygger – én journal er viktig for fremtidens helsetjenester til innbyggerne, men igjen ser vi en offentlig IT-satsing som er for stor og komplisert, og feiler før den egentlig er i gang. De ansvarlige myndighetene har ikke styring og kontroll. Slike satsinger tar lang tid, men her mangler nødvendig fremdrift og resultater. Dette er sterkt kritikkverdig, sier han.

Riksrevisjonen hovedkonklusjoner er at:

  • utredningen av «Én innbygger – én journal» har hatt betydelige svakheter
  • Helse- og omsorgsdepartementet ikke har ivaretatt sitt ansvar for oppfølging, kvalitetssikring og rapportering på en god måte
  • Direktoratet for e-helse i 2020 gjorde en aktiv nedprioritering av samhandlingsløsningen i forprosjektet for Akson – spesielt ettersom behovet for en slik løsning da hadde vært kjent i nesten fem år
  • Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket i flere kjøp av IT-konsulenttjenester
  • Direktoratet for e-helse ikke har tilstrekkelig kostnadskontroll i anskaffelsene
  • Direktoratet for e-helse ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere avhengigheten av enkeltkonsulenter og -leverandører

Riksrevisjonen mener også det er kritikkverdig at aktører i sektoren opplever at de ikke har tilstrekkelig medinnflytelse på nasjonale prioriteringer.

Les hele rapporten her…