«Raskere tilbake» avvikles

By 9. januar 2018Ukategorisert

«Raskere tilbake» avvikles

Midlene legges inn i de regionale helseforetakenes ordinære rammer.

«Raskere tilbake» har omfattet arbeidsrettede tiltak til personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt for å forebygge eller redusere unødig langt sykefravær. Alle fylker har hatt ordningen, men innholdet i tiltakene har variert.

Fra 1. januar i år legges hele ordningen om, og de øremerkede midlene for sykmeldte arbeidstakere er overført til ordinære bevilgninger for tiltak og pasientbehandling hos henholdsvis NAV og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er enkelte behandlingstilbud overført fra NAV til spesialisthelsetjenesten.

I statsbudsjettet for 2018 er 616,7 millioner kroner flyttet fra ordningen «Raskere tilbake» og til helseforetakenes ordinære bevilgninger.

Til Dagens Medisin sier seniorrådgiver Håkon Lund ved Avdeling for minoritetshelse og rehabilitering i Helsedirektoratet at tjenesten har meldt et ønske om å få tilbudet inn i fastere former.
– Et viktig argument for dette, er at det med mer kontinuitet og forutsigbarhet vil være lettere å bygge opp robuste og gode fagmiljøer, sier han til avisen.

For å bevare kontinuiteten i tilbudene er RHF-ene bedt om å videreføre kjøp av helsetjenester knyttet til Raskere tilbake-midler på samme nivå i år som i fjor samt å vurdere mulighetene for forlengelse av avtaler der det er aktuelt.

Lenker