Elektronisk beslutningsstøtte ga bedre henvisninger

By 1. desember 2017Ukategorisert

Elektronisk beslutningsstøtte ga bedre henvisninger

Ny studie blant fastleger viser at kvaliteten på henvisninger kan bedres med sjekklister i den elektroniske pasientjournalen.

Studier og undersøkelser viser at henvisninger fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten ofte har dårlig kvalitet. De mangler ofte viktige anamnestiske og kliniske opplysninger, noe som fører til at spesialisthelsetjenesten må etterspørre resultater av utprøvd behandling, tester og prøver. Manuellterapeuters henvisninger har i studier vært bedre enn fastlegenes, men hos begge grupper er det forbedringspotensial, se her …

I en simuleringsstudie ved Bærum Sykehus ble kvaliteten på henvisninger skrevet av fastleger som brukte elektroniske sjekklister sammenlignet med henvisninger hvor en slik dataløsning ikke er brukt. Resultatene viser at sjekklistene førte til at fastlegene inkluderte mer relevant klinisk informasjon i henvisningene, skriver Dagens Medisin.

Kilde
Sjekklister kan bedre fastlegers henvisninger, Dagens Medisin