Manuellterapihenvisninger best i test

Henvisninger fra manuellterapeuter er signifikant bedre enn henvisninger fra andre yrkesgrupper. Det viser en NTNU-undersøkelse som har gjennomgått kvaliteten på henvisninger mottatt ved Tverrfaglig Ryggpoliklinikk, St. Olavs Hospital.

Bak undersøkelsen står medisinstudentene Pål Anders Godø (bildet) og Sindre Gabrielsen, samt lege Sasha Gulati ved nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital. Fremlegget, som er basert på Godøs og Gabrielsens hovedoppgaver, ble belønnet med Muskel&Skjelett Prisen 2011 på Lillehammer i helgen.

286 fortløpende pasienthenvisninger til ryggpoliklinikken ble gjennomgått. Henvisningene ble evaluert ut fra hva de inneholdt av anamnestiske og kliniske opplysninger, og ble deretter gitt en score fra 0 (dårligst) til 12 (best) ut fra hva de inneholdt av relevante opplysninger. Informasjonen ble registrert i en anonymisert elektronisk database. Resultatene viste varierende kvalitet på henvisningene. For eksempel kunne opplysninger om analgetikabruk og allerede utprøvd behandling mangle, og opplysninger om resultater etter vanlige tester kunne være utelatt.

Resultatene viste at bare seks henvisinger (2,1 prosent) inneholdt samtlige opplysninger som krevdes for den «ideelle henvisning». Gjennomsnittshenvisningen inneholdt 5,95 opplysninger. Opplysninger om medikamentbruk, sensoriske symptomer, naturlige funksjoner og lindrende og forverrende faktorer var det som oftest manglet. Resultatene viste videre at manuellterapeutene var den yrkesgruppen som skrev de mest utfyllende henvisningene, med en score på 9,67.

Godø uttalte i forbindelse med presentasjonen av studien at det er stort forbedringspotensial når det gjelder kvaliteten på henvisninger til ryggpoliklinikken. De gode resultatene for manuellterapeuters vedkommende underbygger imidlertid denne gruppens henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

– «Ta med hjem»-budskapet til manuellterapeutene er derfor: Keep up the good work, sa Godø.

Muskel&Skjelett Prisen er på 20.000 kroner og er gjort mulig gjennom bidrag fra Medinor, ProMed, Fysiopartner, If Forsikringsparnter og Redcord.