Oppdatert rundskriv

Helsedirektoratet publiserte 1. januar 2021 to reviderte rundskriv som er aktuelle for manuellterapeuter og fysioterapeuter.

Rundskrivene er Helsedirektoratets fortolkning av hvordan enkelte bestemmelser i folketrygdloven og tilhørende forskrifter skal forstås og praktiseres. Det er ifølge direktoratet gjort en språklig gjennomgang av rundskrivene med spesiell oppmerksomhet på klart språk. Målet er å gi god informasjon både til saksbehandlere, behandlere og privatpersoner uten faglig bakgrunn.

I rundskrivet til folketrygdloven § 5-8 (stønad til fysioterapi) er det under hver takst som kommenteres i kapittel 7, hentet inn takstens ordlyd fra takstforskriften.

Informasjon om endring i praksis – driftsavtale med nedtrapping/opptrapping

I rundskrivet til § 5-8 er det tatt inn en endring i praksis vedrørende rett til refusjon i forbindelse med driftsavtaler med nedtrapping/opptrapping, se kapittel 5. I samråd med KS endres praksis slik at Helfo ikke lenger skal legge til grunn vikarregler ved kontroll av oppgjør fra fysioterapeuter i nedtrapping/opptrapping. Dette betyr at begrensningen i mulighet for å praktisere på samme dato og klokkeslett oppheves. Nedtrapping må imidlertid fortsatt gjennomføres slik at det samlede omfanget av virksomheten ikke utvides vesentlig, og det er opp til kommunene å følge opp dette.

Det andre reviderte rundskrivet utdyper reglene om direkte oppgjør med Helfo.

Lenker
Rundskriv til folketrygdloven § 5-8 – fysioterapi
Rundskriv til forskrift om direkte oppgjør for stønad etter folketrygdloven kapittel 5