NSAIDs bedre enn placebo

Cochraneoversikt konkluderer med at NSAIDs synes å være noe mer effektive enn placebo for pasienter med langvarige korsryggsmerter, både hva smerte og funksjonsnedsettelse angår.

Oversikten «Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic low back pain» kom første gang i 2008. Nå foreligger en oppdatering.

Bakgrunn
Langvarige ryggsmerter er et omfattende helseproblem og NSAIDs blir ofte benyttet i behandlingen av slike plager, spesielt i akuttfasen. Det finnes to typer NSAIDs: Ikke-selektive NSAIDs og selektive COX-2 NSAIDs. I 2008 ble det utarbeidet en Cochrane-oversikt basert på pasienter med langvarige korsryggsmerter, hvor NSAIDs ble funnet å ha noe bedre effekt enn placebo. Denne oversiktsartikkelen er en oppdatering av oversikten fra 2008, og fokuserer spesielt på pasienter med langvarige korsryggsmerter.

Mål med studien
Hensikten med denne oversikten var å undersøke hvorvidt administrering av NSAIDs er mer effektivt enn annen behandling for langvarige, ikke-spesifikke korsryggsmerter.

Metode og analyse
Blindede, randomiserte og kontrollerte studier, hvis formål var å undersøke effekten av NSAIDs administrert til pasienter med langvarige korsryggsmerter, ble inkludert i oversikten. Søk ble gjennomført i CENTRAL, MEDLINE, EMBASE og PubMed frem til slutten av juni 2015. Studiene måtte være publisert på engelsk, tysk eller nederlandsk for å bli inkludert. Det ble også foretatt søk i to registre over kliniske forsøk. Videre ble referanselister tilhørende inkluderte studier gjennomgått, for om mulig å fange opp flere relevante studier og oversikter. To uavhengige forskere gjennomgikk aktuelle studier og vurderte om de skulle inkluderes i oversikten, i henhold til definerte inklusjonskriterier.

Resultater
13 randomiserte og kontrollerte studier ble inkludert i denne oversikten, hvorav 10 studier ble vurdert å ha liten risiko for bias. 6 studier sammenlignet effekt av NSAIDs med effekt av placebo (n=1354). Blant pasienter med langvarige korsryggsmerter ble NSAIDs funnet å reduserte smerte og funksjonsnedsettelse mer enn placebo, dog var forskjellene små: For smerteintensitet representerte forskjellen i reduksjonen kun 7 punkter på en skala fra 0-100, og for funksjonsnedsettelse kun 0,9 punkter på en 0-24 punkts skala (Roland Morris Disability Questionnaire). Antallet bivirkninger registrert var ikke signifikant forskjellig mellom gruppene som fikk NSAIDs eller placebo. Imidlertid er større studier av lengre varighet nødvendig for å kartlegge sjeldne eller forsinkede bivirkninger, interaksjoner med andre medikamenter, eller bivirkninger som resultat av langvarig bruk.

3 av 13 studier sammenlignet ulike typer NSAIDs og fant ikke forskjeller mellom disse. NSAIDs ble også sammenlignet med andre medikamenter: Paracetamol, Tramadol og Pregabalin. Det ble ikke funnet forskjeller i effekt, eller bivirkninger, mellom NSAIDs, paracetamol og pregabalin. Èn studie sammenlignet Celecoxib med Tramadol og fant at det var en større global forbedring blant pasientene som benyttet Celecoxib.

En studie sammenlignet NSAIDs med hjemmeøvelser. Grad av smerter var ikke forskjellig mellom gruppene, men individer som gjorde øvelser opplevde større bedring i funksjon sammenlignet med individer som fikk NSAIDs.

Konklusjon
NSAIDs ble funnet å være noe mer effektive enn placebo for pasienter med langvarige korsryggsmerter, både hva smerte og funksjonsnedsettelse angår. Studiene var imidlertid av lav kvalitet. Forskjellene mellom gruppene ble ytterligere redusert når en kun tok hensyn til studiene som ble vurdert til å være av bedre kvalitet.

Kilde
Enthoven WTM, Roelofs PDDM, Deyo RA, van Tulder MW, Koes BW. 
Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD012087. DOI: 10.1002/14651858.CD012087.