Flere styrkeøvelser hjalp ikke mot skuldersmerter

Økning av treningsdosen ut over det som allerede er anbefalt, bidro ikke til raskere tilheling ved subakromialt impingement.

I 2019 ble kirurgi sterkt frarådet som behandling av langvarig subakromialt impingement (se her…). Konservativ behandling, inkludert øvelsesterapi, er per i dag derfor eneste behandlingsalternativ. Doseringen av øvelser har imidlertid vært omdiskutert. En fersk dansk studie har sett på om en større mengde styrkeøvelser for skuldrene kan ha gunstig effekt.

Studien var en dobbelt-blindet, pragmatisk randomisert kontrollert studie. Deltagerne var 200 personer i alderen 18-56 år som hadde langvarige skuldersmerter (>3 måneder) og som hadde fått diagnosen subakromialt impingement. De ble tilfeldig inndelt i to grupper. Den ene gruppen var en kontrollgruppe som fikk vanlig konservativ oppfølging. Den andre gruppen fikk vanlig konservativ oppfølging, men i tillegg fikk de minst dobbelt så mye styrkeøvelser (skulderøvelser) som de skulle utføre.

Utfallet ble målt etter fire måneder. Forfatterne fant da ingen klinisk relevant forskjell mellom gruppene.

De konkluderer med at det å legge til en stor dose styrkeøvelser i tillegg til vanlig oppfølging, ikke ga bedre utfall enn vanlig oppfølging.

Forfatterne fant i tillegg at om lag halvparten av pasientene i begge gruppene ikke oppnådde de målene de hadde satt for tilfredsstillende bedring målt med Patient Acceptable Symptom State (PASS) etter fire måneders behandling. De konkluderer med at flere styrkeøvelser ikke er en løsning på problemet.

Kilde
M Bek Clausen et al.: Effectiveness of Adding a Large Dose of Shoulder Strengthening to Current Nonoperative Care for Subacromial Impingement: A Pragmatic, Double-Blind Randomized Controlled Trial (SExSI Trial)  https://doi.org/10.1177/03635465211016008