– Fastlegeordningen i krise

83 kommuner melder at de har store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege.

– Fastlegeordningen renner ut mellom fingrene på oss, sier legepresident Marit Hermansen til VG, se her… 

Fastlegene har, som manuellterapeutene, en «portvokterrolle» i forhold til hvem som skal legges inn på sykehus. Etter samhandlingsreformen har kommunene overtatt ansvaret når pasienter skrives tidligere ut fra sykehus. Nå beskriver kommuner over hele landet store utfordringer hver gang de må rekruttere nye fastleger, ifølge avisen.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 beskriver en fastlegeordning i krise. Her heter det bl.a. at:

Stadig færre leger velger fastlegeyrket, og stadig flere vurderer å forlate det. Legene oppgir flere årsaker til dette: arbeidsoppgavene har blitt mange og arbeidsdagene lange, små fagmiljø og lite faglig nettverk og forhold rundt det å etablere seg som selvstendig næringsdrivende.

For å redusere arbeidsbelastningen og få bedre kontroll med hvilke oppgaver fastlegene forventes å gjøre, skisserer Regjeringen ulike tiltak. Ett av disse er at «Regjeringen vil avlaste fastlegene for oppgaver» (Tiltak nr. 6, side 32). Her heter det:

  • Fastlegenes oppgaver har økt i antall og omfang. Flere innbyggere krever mer medisinsk oppfølging og koordinering av tjenester enn tidligere. Dette bidrar til lange arbeidsdager for fastlegene. Enkelte av oppgavene kan utføres av andre enn fastleger. (…)
  • Regjeringen vil foreta en gjennomgang av andre typer attester og erklæringer som leger utsteder for Arbeids- og velferdsetaten, med sikte på å forenkle eller ta bort oppgaver.
  • Regjeringen vil vurdere tiltak som kan forenkle legenes arbeid innenfor sykemeldingsfeltet.

Muskel- og skjelettpasienter er den største gruppen hos fastlegene. Av 5,2 millioner personer som var i kontakt med fastlege eller legevakt i løpet av perioden juli 2016-juli 2018, var nesten halvparten – 2,5 millioner – registrert med diagnosekoder for muskel- og skjelettsykdommer. Da manuellterapeutene fikk lignende fullmakter som leges på muskel- og skjelettområdet, var avlastning av fastlegene et viktig argument.  Manuellterapeuter har siden 2006 bl.a. fullmakt til å henvise til sykehus, sykmelde og rekvirere røntgen/MR. Pasientene trenger ikke henvisning for å gå til manuellterapeut.

Lenke
Legepresidenten: Fastlegeordningen renner ut mellom fingrene på oss, VG 10. mai 2021