– Dårlig journal er en fare for pasientsikkerheten

Tilsynssaker viser at journalføring ofte er mangelfull.

– Mangelfull journalføring er en fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, uttaler Statens helsetilsyn.

Av totalt 43 saker Statens helsetilsyn avsluttet i 2016, ble det konkludert med brudd på journalføringsplikten og kravet til journalers innhold i ca. 80 saker.

– Det er bekymringsfullt, da pasientjournaler bidrar til å danne grunnlaget for å gi forsvarlig helsehjelp, skriver helsetilsynet i en artikkel i publikasjonen «Tilsynsmelding 2016».

Blant manglene som påpekes er at fysioterapeuters journaler ofte mangler informasjon om undersøkelser som er utført, funn som er gjort og hvilke vurderinger som ligger til grunn for valg av behandlingsmetode. Det er også utstrakt bruk av forkortelser som er vanskelig å forstå for andre.

Les hele artikkelen her