Lover og forskrifter mm

Folketrygdloven (fulltekst)

Endringer i Folketrygdloven i forbindelse med ny yrkesrolle for  manuellterapeuter.  

(Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)
Forarbeider:
Prp. 28 (2005-2006) og behandlingen av loven i Stortinget
Innstilling fra Helse og omsorgskomiteen til Ot.prp. 28 (2005-2006)
Beslutning i Odelstinget, Ot. prp. 28 (2005-2006)

Forskrifter til Folketrygdloven:

Rundskriv mm

Annet

Helse- og sosialberedskapsloven (fulltekst)

Helsepersonelloven (fulltekst)

Helsepersonellovens forarbeider

Helseregisterloven (fulltekst)

Helse- og omsorgstjenester i kommunen (fulltekst)

Medisinsk utstyr – loven (fulltekst)

Pasientrettighetsloven (fulltekst)

Pasientskadeloven (fulltekst)

Lov om bokføring (fulltekst)

Spesialisthelsetjenesteloven (fulltekst)

Strålevernloven (fulltekst)

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Norm for datasikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 

Oppdatert norm fins på E-helse-direktoratets hjemmeside, se her…