Etablering av privat praksis – enkeltpersonforetak

Oversikt over en del krav som må oppfylles ved oppstart av praksis.

For å arbeide som manuellterapeut må man oppfylle kravene i forskriften:

Med manuellterapeut menes fysioterapeut som:
– har bestått eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning eller
– har godkjenning for bruk av takst A8 Manuellterapi i denne forskriften og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning, og i tillegg
– har gjennomgått opplæring i trygdefaglige emner mv. Departementet fastsetter nærmere krav til innhold i og omfang av opplæringen.


Helsedirektoratets sider for autorisasjon, utdanning og godkjenning

Du må ha norsk autorisasjon.
Helsedirektoratet registrer manuellterapeuters adgang til å henvise, rekvirere og sykmelde.

Kommunen
Du må melde fra til kommunen at du starter en helsetjeneste, jf. helsepersonelloven § 18Informerer om hvilket tilbud du etablerer.

Lokalene skal være godkjent til bruken av kommunens tekniske etat/bygningsrådet. Undersøk om dette er tilfellet før du leier lokaler. Eier du lokalene selv må det søkes om bruksendring dersom ikke godkjenning foreligger.

Enhetsregisteret
Du plikter å melde fra hvis virksomheten har fra 1 til 5 ansatte.
Du trenger ikke registrere deg hvis du er alene, men det kan lønne seg fordi du da får et organisasjonsnummer.

Foretaksregisteret
Hvis du/virksomheten driver kjøp og salg av varer – eller har mer enn fem ansatte

Ligningskontoret
Du plikter å melde fra til ligningskontoret for å få anslått inntekten slik at du kan betale forskuddsskatt.

Kommunekassereren
Du plikter å melde fra til kommunekassereren

Fylkesskattekontoret
Du plikter å melde fra dersom virksomheten har en omsetning på over kr. 50.000 pr. år.

Merverdiregisteret
Registrering i mva-registret skal gjøres når den næringsdrivendes omsetning og avgiftspliktige uttak av varer og tjenester til sammen har oversteget kr 50 000,- i en periode på 12 måneder. Manuellterapitjenester er ikke momspliktige, men drives det salg av varer kan det være aktuelt med registrering.

Arbeidstakerregisteret
Det er pliktig å melde fra dersom det er ansatte

Ansvarsforsikring
Medlemmer av Norsk Manuellterapeutforening er forsikret via medlemskapet, se www.manuell.no > forsikring
Medlemmer av NFF må må selv melde fra om avtaleløs virksomhet  for å få ansvarsdekning. Sjekk Norsk Pasientskadeerstatning.

Instituttforsikringer     
Denne forsikringen dekker tap på, eller av maskiner og løsøre som følge av brann, vann eller innbrudd. I tillegg dekkes ansvar som leietager/eier av lokalene.

Datatilsynet
Du plikter å sende inn melding om oppretting av pasientkartotek.

Yrkesskadeforsikring   
Du plikter å ha yrkesskadeforsikring dersom det er ansatte.

Internkontroll
Alle som yter helsetjeneste, er pliktig til å etablere intern­kontroll. Du kan lage internkontroll-system selv, men vi anbefaler å benytte Trinnvis for manuellterapeuter, et elektronisk internkontrollprogram. Trinnvis varsler deg om nye og endrede lovkrav og fordeler internkontrolloppgavene i praksisen. Medlemmer av NMF får 30 % rabatt, se trinnvis.no/trinnvis-for-manuellterapeuter

Nyttige lenker