Retningslinjer mv.

Relevante retningslinjer, veiledere mm. 

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)(Helsedirektoratet 2020)

Retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser (Helsedirektoratet, 2013)

Faglig veileder for sykmeldere (Helsedirektoratet og NAV)

Retningslinjer for bruk av injeksjoner innen manuellterapi, 2017 (Norsk Manuellterapeutforening)

Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet, 2014)

Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter (Formi)

Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Veileder til lov og forskrift. (Helsedirektoratet, 2018)

Behandling av frossen skulder (Martina Hansens Hospital, 2017)

Subakromiale smerter (Martina Hansens Hospital, 2016)

Oppsummering av behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrose (Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR, oktober 2016)

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager) (Helsedirektoratet, 2016)

Personvern og informasjonssikkerhet. Veileder for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer

Kliniske retninglinjer for behandling av nakkesmerter (USA, 2009)

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- og skjelettsmerter (Ref.gruppe for muskel- skjelettlidelser i NFA, 2010)

Veileder med avtaleeksempler for etablering av virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap(Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren)

Veileder for video-, lyd- og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren (Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren)

Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. (Helsedirektoratet 2012)

Generell veileder i pediatri (Norsk Barnelegeforening, oktober 2012)

Norm for informasjonssikkerhet i Helse- og omsorgstjenesten (Norm for informasjonssikkerhet/Helsedirektoratet, 2014)

Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av lungekreft  (Helsedirektoratet, 2014)
Kapitlet «Lungekreft i allmennpraksis», se her…

Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet (v/ Niels Gunnar Juel, Hans Petter Faugli, Tom Clement Ludvigsen. Fagbokforlaget, 2012)

Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av sarkom (Helsedirektoratet)

Hand Pain and Sensory Deficits: Carpal Tunnel SyndromeKlinisk guideline fra American Physical Therapy Assosiation m.fl., publisert i Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy (JOSPT), 2019.

Retningslinjer for manuellterapeuter

Retningslinjer bildediagnostisk utredning (revidert oktober 2007)

Retningslinjer for faglig avgrensning  (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet, 2001-2003)

Retningslinjer for henvisning til spesialist (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet, oppdatert 2007)

Retningslinjer for generell undersøkelse i manuellterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinjer for spesiell undersøkelse i manuellterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinjer for henvisning til fysioterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinjer for innredning og drift av manuellterapiklinikk (2007)

Standard for bruk av betegnelsen manuellterapeut (2007)