Slik kan fastlegene avlastes

Muskel- og skjelettsykdommer utgjør den klart største gruppen hos fastlegene, både målt i antall pasienter og konsultasjoner. Fastlegenes arbeidsbelastning kan reduseres ved bedre utnyttelse av manuellterapeutenes kompetanse.

Landets cirka 4860 fastleger har fått flere arbeidsoppgaver de siste årene. Ved evalueringen av fastlegeordningen i 2019, rapporterte nesten 20 prosent at den samlede belastningen er «uhåndterbar». Regjeringen har derfor lagt en handlingsplan for å sikre allmennlegetilbudet i kommunene.

Største gruppe hos fastlegene

I rapporten «Bruk av legetjenester i utvalgte pasientgrupper» fremkommer det at muskel- og skjelettpasienter er den det klart størst pasientgruppen hos fastlegene. De står også for de fleste konsultasjonene. Diabetes, angst og depresjon er andre tilstander med stort volum av konsultasjoner, men til sammen utgjør disse tre diagnosegruppene under halvparten av antallet konsultasjoner som er registrert med diagnoser knyttet til muskel- og skjelettlidelser.

I alt var 5,2 millioner personer registrert med enten kontakt med fastlege eller ved legevakt i løpet av perioden juli 2016-juli 2018. Snaut halvparten av disse kontaktene – 2,5 millioner – var registrert med diagnosekoder for muskel- og skjelettsykdommer.

Andre kan avlaste legene

Regjeringens «Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024» beskriver at fastlegenes oppgaver har økt i antall og omfang:

«Flere innbyggere krever mer medisinsk oppfølging og koordinering av tjenester enn tidligere. Dette bidrar til lange arbeidsdager for fastlegene. Enkelte av opp­gavene kan utføres av andre enn fastleger. For å redusere arbeidsbelastningen og få bedre kontroll med hvilke oppgaver fastlegene forventes å gjøre, gjennomføres flere tiltak», heter det i planen.

Manuellterapitjenesten kan utnyttes

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett. De har lang utdanning innen feltet og har lignende fullmakter som legenes på området, så som adgang til å sykmelde, henvise til spesialist, røntgen/MR og fysioterapeut. Et tidligere forsøksprosjekt, Henvisningsprosjektet som gikk over flere år i tre fylker, har vist at sykefravær og sykepengeutbetalinger reduseres når muskel- og skjelettpasienter går direkte til manuellterapeut, i stedet for først innom lege.

Regjeringens handlingsplan inneholder ikke konkrete forslag om hvilke oppgaver som kan utføres av andre grupper enn fastleger, men skal følges opp i de årlige budsjettene.

Aktuelle dokumenter