Ny skulderstudie bekrefter gamle funn

Subakromiell dekompresjon ga ikke bedre behandlingsresultat enn narreoperasjon.

Kirurgi ga bedre utfall enn ingen behandling, men forskjellen var så liten at den ikke var klinisk relevant.

313 pasienter med subakromielle smerter deltok i studien. Deltakerne hadde hatt skulderplager i mer enn tre måneder, og hadde gjennomgått konservativ behandling og steroidinjeksjon uten suksess. Pasientene ble delt i tre grupper. Gruppe én fikk subakromiell dekompresjon med bursektomi, acromionreseksjon og løsning av det coracoakromiale ligamentet. Gruppe to fikk en narreoperasjon, med samme pre- og postoperative behandling som gruppe én. Gruppe tre fikk ingen behandling ut over en samtale med en skulderspesialist etter tre måneder.

Etter seks måneder viste det seg at reell kirurgi og narrekirurgi hadde samme behandlingseffekt. Sammenlignet med ingen behandling viste det seg at kirurgi hadde noe bedre utfall når det gjaldt smerter og funksjon. Forskjellene var imidlertid så små at de ikke har klinisk betydning, ifølge forskerne. De konkluderer med at det kan stilles spørsmål ved verdien av å operere pasienter med subakromielle smerter, og at dette må bli kommunisert til pasientene når behandling skal diskuteres.

Funnene i denne engelske studien stemmer overens med liknende studier som er gjort tidligere.

Lenke
Beard D et al.: Arthroscopic subacromial decompression for subacromial shoulder pain (CSAW): a multicentre, pragmatic, parallel group, placebo-controlled, three-group, randomised surgical trial The Lancet, Volume 391, No. 10118, p329–338, 27 January 2018