Økning i opioidbruken

Antall pasienter som får opioider på blå resept har økt etter at blåreseptordningen i 2008 ble endret slik at pasienter med langvarige sterke smerter kunne få forskrevet opioider på blå resept.

Legetidsskriftets nettutgave som omtaler en studie som har undersøkt forskrivning av opioider på blå resept, hvor stor andel av de pasientene som startet med opioidbehandling på blå resept som ble langvarige brukere, og hvor mange pasienter som i 2018 fikk høyere doser enn blåreseptordningen tillater.

Opioider brukes i behandling av sterke akutte smerter og ved langvarige smerter. Når det gjelder langvarige smerter, ble opioidene tidligere først og fremst brukt i behandling av sterke smerter i forbindelse med aktiv kreftsykdom og i lindrende behandling ved livets slutt.

For ikke-kreftrelaterte smerter var det frem til 2008 bare pasienter med artrose eller revmatoid artritt som fikk ikke-opioide smertestillende legemidler innenfor blåreseptordningen. I 2008 ble dette endret slik at alle pasienter med sterke langvarige smerter kunne få smertestillende legemidler på blå resept.

Resultatene viser at

  • Antall pasienter som får opioider på blå resept, har økt etter at blåreseptordningen ble endret i 2008.
  • Av de som startet med opioider på blå resept i 2009, fortsatte 48 % med behandlingen i ni påfølgende år.
  • Av 17 383 pasienter som fikk opioider på blå resept i 2018, fikk 1,9 % høyere doser enn det denne ordningen hadde satt som øvre tak.

Lenke
Skurtveit S et al.: Forskrivning av opioider på blå resept mot langvarige smerter, Tidsskr Nor Legeforen 2020, 19. oktober. doi: 10.4045/tidsskr.20.0153