NOU om prioritering i kommunehelsetjenesten

Blankholm-utvalget overleverte i dag en NOU om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten til helseminister Bent Høie og folkehelseminister Åse Michaelsen.

– Det har aldri tidligere vært en helhetlig gjennomgang av prioriteringsspørsmål for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Mens spesialisthelsetjenesten hovedsakelig utreder og behandler, skal kommunene ivareta et bredere perspektiv. De skal forebygge og behandle sykdom og i tillegg legge til rette for at innbyggerne kan mestre livet med den helsen de har. Jeg er derfor glad for at vi har fått en egen gjennomgang av hvilke prioriteringsprinsipper som bør gjelde i førstelinjetjenesten. Jeg vil takke Aud Blankholm og utvalgsmedlemmene for arbeidet de har gjort, sa helseminister Bent Høie ved overrekkelsen.

Muskel- og skjelett er nevnt én gang i NOUen – som et sykdomsområde som er «viktig årsak til ikke-dødelig helsetap i nesten alle aldersgrupper». Utredningen drøfter imidlertid ikke hvordan prioriteringstiltak kan endre på dette forholdet.

Les mer om NOU 2018:16  Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester