Manipulasjonsbehandling mot akutte nakkesmerter

Manipulasjonsbehandling alene eller i kombinasjon med en annen behandling er effektivt ved akutte nakkesmerter. Bivirkningene er få, milde og forbigående.

Dette er konklusjonen i en oversiktsartikkel som nylig er publisert i Journal of Clinical Medicine.

«Akutt» defineres i artikkelen som nyoppståtte nakkesmerter som hadde vedvart i mindre enn seks uker. En stor mengde fagfellevurderte artikler ble gjennomgått. Seks kliniske, randomiserte, kontrollerte studier ble inkludert. Det var stor heterogenitet mellom studiene, men de indikerte en viss behandlingseffekt av manipulasjonsbehandling mot smerte.

Den samlede effektstørrelsen for reduksjon i smerteintensitet i de seks inkluderte studiene var −1,37 (95 % KI −2,41 til −0,34) i favør av manipulasjonsbehandling sammenlignet med kontrollpersoner. Effektstørrelse var her definert til > 0,2 som liten, > 0,5 som middels, > 0,8 som stor og > 1,3 som veldig stor.

Én enkelt studie viste også bedre effekt på smerteintensitet av manipulasjonsbehandling enn behandling med NSAID-preparater (30 mg ketorolak intramuskulært) én dag etter behandling. Studiene viste få, milde eller forbigående bivirkninger av manipulasjonsbehandling.

Selv om oversikten viser at manipulasjonsbehandling er en effektiv behandlingsmetode, er forfatterne samtidig bekymret for den lave kvaliteten på de inkluderte studiene. Alle studiene hadde et pragmatisk design med manglende blinding og placebogruppe, og antallet inkluderte pasienter var lavt. Disse faktorene gir flere ubesvarte spørsmål omkring placeboeffekt. En annen utfordring er variasjonen i studiedesign og resultatmål, som medførte høy heterogenitet i resultatene. Dette begrenser naturligvis generaliserbarheten av funnene, og resultatene skal derfor tolkes med forsiktighet.

Lenker
Chaibi, A.; Stavem, K.; Russell, M.B. Spinal Manipulative Therapy for Acute Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled TrialsJ. Clin. Med. 2021, 10, 5011. https://doi.org/10.3390/jcm10215011

Intervju med hovedforfatter Aleksander Chaibi i Dagens Medisin, se her…