IA-avtalen holder flere i jobb etter sykefravær

Å arbeide i en IA-virksomhet øker sannsynligheten for å bli værende i jobb, og for å komme tilbake i jobb etter sykefravær lenger enn 16 dager.

Det viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, og Oslo Universitetssykehus.

Studien omfatter nesten 190 000 personer med sykefravær. På bakgrunn av helsedata og data fra NAV har forskerne benyttet statistiske metoder for å studere årsakssammenhenger mellom IA-status og sykefravær. Dette er første gang effekter av IA-avalen, med storskala registerdata, blir forsket på.

– Studien viser at å arbeide i en IA-virksomhet ved starten av sykefraværet, øker sannsynligheten for å komme tilbake i jobb etterpå, og å bli værende i arbeid. I løpet av det første året etter at sykefraværet startet, hadde ansatte i IA-virksomheter også i gjennomsnitt 8,4 flere dager i arbeid enn de som ikke var i IA-vikrsomheter, sier Ingrid Sivesind Mehlum, overlege og ledende seniorforsker ved STAMI.

– Et annet interessant funn var at IA-avtalen ser ut til å ha større effekt på menn enn på kvinner, og at effekten også varer lenger for menn enn for kvinner.

Noen av funnene i studien

  • Å arbeide i en IA-virksomhet ved starten av sykefraværet, økte sannsynligheten for å komme tilbake i jobb etterpå, og å bli værende i arbeid.
  • I løpet av det første året etter at sykefraværet startet, hadde ansatte i IA-virksomheter i gjennomsnitt 8,4 flere dager i arbeid enn de som ikke var i IA-virksomheter.
  • Ansatte i IA-virksomheter hadde dessuten i gjennomsnitt 7,6 færre dager på fulltidssykefravær i løpet av det første året, og 1,6 færre dager utenfor arbeid på arbeidsløshet eller andre grunner.
  • Studien viser at IA-avtalen hadde større effekt for menn enn for kvinner og mer langvarig effekt for menn, utover det første året.
  • Menn i IA-virksomheter brukte gradert sykefravær litt mer enn andre menn, men forskjellen var liten.
  • IA-avtalen hadde også større effekt for ansatte med muskel- og skjelettdiagnoser eller med psykologiske diagnoser knyttet til sykefraværet.

Lenker