NMF og PFF ønsker femårig utdanning

Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund ønsker at fysioterapeututdanningen skal utvides til en femårig master. Norsk Fysioterapeutforbund vil ha psykologi inn på timeplanen, men beholde utdanningen som en treårig bachelor.

Kunnskapsdepartementet har hatt forslag til retningslinjer til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger på høring. Forslaget, som også inkluderer utdanning av fysioterapeuter, fins her… Ett av spørsmålene departementet ønsker svar på, er om omfanget på retningslinjen er gjennomførbart innenfor rammen av en 3-årig bachelorutdanning.

NMF: – Nye oppgaver
NMF viser til at henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor med tilhørende sykdoms- eller symptomdiagnose ikke lenger er krav for å sette i gang refusjonsberettiget behandling hos fysioterapeut.

– Det må forventes at stadig flere vil gå direkte til fysioterapeut uten å ha fått diagnose hos henvisergruppene. Den gamle henvisningsordningen sikret at pasienten først ble undersøkt av kompetent personell, som attesterte at pasienten hadde en diagnose og at fysioterapi er «av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne». Ved bortfall av henvisningskravet må fysioterapeutene selv utføre disse oppgavene. Dette er en oppgave som det per i dag ikke gis opplæring i, skriver NMF.

NMF viser også til at da myndighetene iverksatte forsøk med direkte tilgang til manuellterapeut, var det fagmiljøets vurdering av fysioterapeututdanningen og den daværende manuellterapeututdanningen ikke ga tilstrekkelig grunnlag for å kunne stille sykdoms- eller symptomdiagnoser. Det ble den gang derfor iverksatt tiltak for å styrke manuellterapiutdanningen.

PFF: – Utvidet ansvar
Også PFF viser til at fysioterapeuter tidligere ikke hadde ansvar for å stille diagnose, herunder å vurdere differensialdiagnostiske muligheter.

PFF uttaler at fysioterapeutens rolle som helsepersonell de siste årene har utviklet seg fra være en tjeneste som det henvises til etter at sykdom eller skade har oppstått og er utredet, til å bli en tjeneste som har ansvar for hele behandlingsforløpet inkludert å avdekke årsak og følger av sykdom og skade og vurdere relevante tiltak.

PFF mener derfor at det er nødvendig at nyutdannede fysioterapeuter har nødvendig kompetanse for å møte det ansvaret som tjenesten i dag medfører. Forbundet uttaler at den foreslåtte retningslinjen ikke er gjennomførbar innen en tidsramme på 3 år.

– Allerede i dagens situasjon synes en tidsramme på 3 år å være for kort til å imøtekomme de økte og økende kravene til kompetanse som over tid har utviklet seg gjennom endringer i lover, forskrifter, regelverk og i praksisfeltet.

NFF: Ut med teori, inn med psykologi
NFF vil at retningslinjene skal nedfelle at studentene «skal ha avsluttende bacheloroppgave og klinisk eksamen».

Slik svarer forbundet på departementets spørsmål om retningslinjen er gjennomførbar innenfor rammene av en 3-årig bachelorutdanning:

«NFF mener at retningslinjene legger opp til at det er en grunnutdanning ved at det er mye bred kompetanse og mindre dybdekompetanse. Likevel er det tydelig at det er mye som skal inn i utdanningens tre år, og at det er kjent at utdanningen allerede er omfattende.»

For å holde seg innenfor rammen på 3 år foreslår NFF «å endre noen av formuleringene». Under punktet «Kunnskap, kvalitetssikring og innovasjon» har NFF endret kravet til at «studenten skal kjenne til vitenskapsteori og kunnskapsteori, og ikke krav om at de skal kjenne til mange teorier.»

Selv om NFF kutter i noen av kravene for å kunne beholde utdanningen på bachelornivå, er det også noen fagemner de ønsker inn:

«Det ser ikke til, ut fra forslaget til retningslinjene, at fysioterapeutene skal ha kunnskap om psykologi som basis for å kunne jobbe med mennesker. Dette mener vi er vesentlig innhold i utdanningen, skriver NFF i sin uttalelse.